Woonzorg Elisabeth Stift

Comfortabele huur appartementen

Missie en Visie

Missie en Visie

Wonen, welzijn en zorg nog meer en beter met elkaar te verbinden

De huidige ontwikkeling is een terugtredende overheid uit de zorg- en welzijn sector. Hiermee wordt het belang van de inzet en ondersteuning van vrijwilligers steeds belangrijker. Dat geldt vandaag al, maar zeker in de komende jaren wanneer er ook minder arbeidskrachten beschikbaar zullen zijn binnen de gezondheidszorg.
Zuid – Limburg wordt door dubbele vergrijzing en ontgroening nu en in de nabije toekomst niet alleen geconfronteerd met dit probleem.
Ook zien wij dat in deze regio veel bejaarden wonen welke van een minimale AOW uitkering dienen te leven.
De overheid propageert in haar beleid, zoals door het ontwerp Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Indicatiestelling Wet langdurige zorg (Wlz), dat na zelfzorg en mantelzorg, vrijwillige zorg komt. Pas als deze niet kunnen voorzien in de zorg – en ondersteuningsbehoefte, wordt professionele zorg ingezet.

Het huidige beleid is om ouderen steeds langer zelfstandig te laten wonen en de zorg meer vraag gestuurd is, de patiënt moet zelf om zorg vragen.
Organisaties als het Nationaal Fonds Ouderenhulp en de MO groep (Maatschappelijke Ontwikkeling voor iedereen) vrezen een forse toename van het aantal ouderen dat zichzelf verwaarloost of vereenzaamt. Bovendien neemt het aantal dementerende ouderen toe en zijn er steeds meer ouderen zonder sociaal netwerk.
Als men het bovenstaande aansluit bij de huidige innovatieve ontwikkelingen op het gebied van nieuwe huisvesting voor ouderen, is het met het oog op de vergrijzing en de vermaatschappelijking van de zorg, gewenst om wonen, welzijn en zorg nog meer en beter met elkaar te verbinden.
De “Stichting WoonZorg Elisabeth Stift” is op zoek gegaan naar creatieve oplossingen, die het mogelijk maken om bijzondere woonvormen voor ouderen te realiseren. Dit op-grond van een samenhangend referentiekader inzake wonen, welzijn en zorg en in samenwerking met organisaties als de provincie, de gemeente, ouderenorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, en andere betrokken maatschappelijke organisaties.