Woonzorg Elisabeth Stift

Comfortabele huur appartementen

Privacy

Privacyreglement binnen onze organisatie

Uw persoonsgegevens en privacy.

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Stichting WoonZorg Elisabeth Stift

Door de Stichting kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor het beheer van de Stichting en nodig voor het financieel afhandelen van de kosten van het wonen in WoonZorg Elisabeth Stift. Daarnaast kan verwerking bijvoorbeeld noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

De plichten van de Stichting woonzorg Elisabeth Stift

Stichting WoonZorg Elisabeth Stift is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen de stichting plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de stichting als volgt: 

De bewaartermijn is in principe voor de duur van uw huurcontract en 6 maanden daarna. Voor medewerkers geldt dat deze termijn is voor de duur dat u verbonden bent aan de Stichting WoonZorg Elisabeth Stift en 3 maanden daarna.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan het bestuur van de Stichting WoonZorg Elisabeth Stift. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat gegevens ingevolge de wet in principe maximaal zes maanden na afloop van uw huurcontract bewaard worden. Voor medewerkers/ vrijwilligers geldt dat deze termijn is beperkt tot 3 maanden na afloop van uw verbintenis aan de Stichting WoonZorg Elisabeth Stift. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Het bestuur de Stichting WoonZorg Elisabeth Stift heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het bestuur voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Het bestuur van de Stichting woonzorg Elisabeth Stift is hieraan gehouden tenzij zij van rechtswege verplicht worden de gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Uitwisseling gegevens
De Stichting WoonZorg Elisabeth Stift wisselt in beginsel geen gegevens uit met derden. Voor de contacten met toeleveranciers fungeert de Stichting WoonZorg Elisabeth Stift enkel als bemiddelaar en kan in die hoedanigheid en op uw verzoek uw contact gegevens doorgeven aan de betreffende toeleverancier. Hieruit ontstaat nimmer een zorgplicht of opvolgplicht voor de Stichting WoonZorg Elisabeth Stift.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens? Dan gaat het bestuur hierover graag met u in gesprek.