Privacy

Privacyreglement binnen onze organisatie

 


Uw persoonsgegevens en privacy.

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Stichting WoonZorg Elisabeth Stift

Door de Stichting kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor het beheer van de Stichting en nodig voor het financieel afhandelen van de kosten van het wonen in WoonZorg Elisabeth Stift. Daarnaast kan verwerking bijvoorbeeld noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

De plichten van de Stichting woonzorg Elisabeth Stift

Stichting WoonZorg Elisabeth Stift is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in binnen de stichting plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de stichting  als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor doelmatig beheer en beleid;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw contactpersoon, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers van de Stichting WoonZorg Elisabeth Stift hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

De bewaartermijn is in principe voor de duur van uw huurcontract en 6 maanden daarna. Voor medewerkers geldt dat deze termijn is voor de duur dat u verbonden bent aan de Stichting WoonZorg Elisabeth Stift en 3 maanden daarna.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan het bestuur van de Stichting WoonZorg Elisabeth Stift. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat gegevens ingevolge de wet in principe maximaal zes maanden na afloop van uw huurcontract bewaard worden. Voor medewerkers/ vrijwilligers geldt dat deze termijn is beperkt tot 3 maanden na afloop van uw verbintenis aan de Stichting WoonZorg Elisabeth Stift. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
 
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Het bestuur de Stichting WoonZorg Elisabeth Stift heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het bestuur voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Het bestuur van de Stichting woonzorg Elisabeth Stift is hieraan gehouden tenzij zij van rechtswege verplicht worden de gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Uitwisseling gegevens
De Stichting WoonZorg Elisabeth Stift wisselt in beginsel geen gegevens uit met derden. Voor de contacten met toeleveranciers fungeert de Stichting WoonZorg Elisabeth Stift enkel als bemiddelaar en kan in die hoedanigheid en op uw verzoek uw contact gegevens doorgeven aan de betreffende toeleverancier. Hieruit ontstaat nimmer een zorgplicht of opvolgplicht voor de Stichting WoonZorg Elisabeth Stift.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens? Dan gaat het bestuur hierover graag met u in gesprek.