Vrijwilligers overeenkomst

 

Vrijwilligersovereenkomst “WoonZorg Elisabeth Stift”

De Stichting “WoonZorg Elisabeth Stift”,

vertegenwoordigd door mevr./dhr.         …………………………………………

en de heer/mevrouw                             ……………………………………….. (naam vrijwilliger)

gaan de volgende samenwerking aan.

  1. Werkzaamheden

De vrijwilliger zet zich in voor de volgende taken:

1.

2.

3.

of: gaat de volgende functie vervullen:

Daarbij verricht de vrijwilliger de taken die omschreven zijn in de bijbehorende functieomschrijving die bij deze samenwerkingsovereenkomst gevoegd wordt. In overleg kan daarvan afgeweken worden.

Het vrijwilligerswerk wordt onbetaald verricht. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij/zij op zich genomen heeft.

Het is wenselijk dat er continuïteit is in de werkzaamheden van de vrijwilliger. De vrijwilliger stelt in geval van ziekte of verhindering zo spoedig mogelijk en tenminste 1 uur voor aanvang werkzaamheden de stichting “WoonZorg Elisabeth Stift” hiervan op de hoogte. De dag verantwoordelijke is bereikbaar onder telefoonnummer 045 – ……………………

De vrijwilliger handelt gedurende het verrichten van werkzaamheden voor of namens de stichting “WoonZorg Elisabeth Stift” volgens het beleid van de stichting “WoonZorg Elisabeth Stift” en volgens het vrijwilligersbeleid.


 

Aanvang en einde van de overeenkomst

De vrijwilliger is m.i.v. ………..  bereid zich voor …..  uur per ………  in te zetten.

De overeenkomst wordt beëindigd door opzegging door één van beide partijen waarbij een redelijke opzegtermijn in acht genomen dient te worden in verband met het overdra­gen van de betreffende activitei­ten.

Voor de stichting “WoonZorg Elisabeth Stift is deze termijn ……..­…..­. weken.


 

Proefperiode

De stichting “WoonZorg Elisabeth Stift” hanteert een proefperiode om van beide kanten te zien hoe de samenwerking bevalt.

De proefperiode bevat de volgende onderdelen: (activiteiten/vergaderingen).

De proefperiode duurt 8 weken.

Aan het eind wordt een evaluatief gesprek gehouden op initiatief van de stichting “WoonZorg Elisabeth Stift” met name door …………………………..


 

Begeleiding, informatie en scholing

De vrijwilliger heeft recht op begeleiding en werkoverleg. De begeleiding vindt plaats door de stichting “WoonZorg Elisabeth Stift” aangewezen verantwoordelijke vrijwilligersbeleid.

De verantwoordelijke vrijwilligersbeleid plant het werkoverleg.

Om op de hoogte te blijven krijgt de vrijwilliger maandelijks de nieuwsbrief.

Tevens kan de vrijwilliger informatie krijgen bij de stichting “WoonZorg Elisabeth Stift”

De vrijwilli­ger wordt na verloop van tijd de mogelijkheid geboden mee te doen aan trainin­gen.

Voor sommige functies is een training verplicht.

Hierover krijgt de vrijwilliger informatie voor het tekenen van de overeenkomst.

Bij aanvang van de werkzaamheden als vrijwilliger krijgt de vrijwilliger de volgende informatie: –    Huishoudelijk reglement

  • Vrijwilligersbeleid
  • Planning
  • Informatie oriëntatie dag

 

Onkostenvergoeding

De stichting “WoonZorg Elisabeth Stift” vergoedt de door de vrijwilliger werkelijk gemaakte reiskosten: 

Reiskosten openbaar vervoer 2e klas of autokilometers voor € 0,.. per km.

Het declareren van de onkosten gebeurt d.m.v. het decla­ratieformulier “Reiskosten declaratie”.  Maandelijks inleveren voor de 5de  van de daaropvolgende maand.


 

Verzekeringen

De stichting “WoonZorg Elisabeth Stift” heeft voor alle vrijwilligers een aanspra­kelijk­heidsver­zeke­ring voor bedrijven en beroepen en een collec­tieve ongeval­lenverzeke­ring afgesloten.

Voor een beroep doen op de verzekeringen neemt u contact op met de stichting “WoonZorg Elisabeth Stift” met name de heer ……………………….


 

Conflicten

In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten die niet in intern overleg tussen vrijwilliger en bestuur kunnen worden opgelost, wendt de vrijwilliger zich tot mevr. / dhr. …………………


 

Geheimhoudingsplicht

De vrijwilliger zal informatie betreffende “WoonZorg Elisabeth” en de daar verblijvende bewoners geheimhouden. Deze geheimhouding is ook van toepassing na beëindiging

vrijwilliggersovereenkomst.

 

 

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Kerkrade.

Datum ………………………………….

Namens stichting “WoonZorg Elisabeth Stift”   Vrijwilliger “WoonZorg Elisabeth Stift”

Mevr. / Dhr. ……………………………                        Mevr. / Dhr. ……………………………………